ارسال مقاله برای نشریه

اگر می خواهید مقاله شما در قانون MIS منتشر شود، لطفا فرم زیر را پر کنید. هیئت مشاوره ما مقاله شما را بررسی خواهد کرد و در صورت صلاحیت برای انتشار با شما تماس خواهیم گرفت.


  • لطفاً نام خود را مطابق با گذرنامه یا سایر اسناد رسمی وارد نمایید.