ثبت نام برای قضاوت در مسابقات جساپ

توجه: ثبت نام شما قابل قبول نیست مگر اینکه در سایت ایلسا ثبت نام کنید این صرفا برای مدیر ملی است تا قبل از ثبت نام رسمی از قضات علاقه مند مطلع شود.


  • لطفاً نام خود را مطابق با گذرنامه یا سایر اسناد رسمی وارد نمایید.
  • انواع فایل های مجاز : pdf, .